Toll Free: +48 734 869 229 – Rejestracja | +48 795 420 605 – Położna Anna Wojtyla

 

Położna POZ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Opieka nad kobietą w ciąży

Położna prowadzi także edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż: 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży, 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania

Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu. podstawa prawna: Zarządzenie nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić: postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią, pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka, obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia, wykrywanie objawów patologicznych, ocenę relacji rodziny z noworodkiem, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli, promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców, identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie, formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej. podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1816 Położna sprawuje opiekę na kobietą na każdym etapie jej życia – w ciąży, w połogu, w okresie dorastania i menopauzy. W zdrowiu i w chorobie

Opieka położnej nad kobietą po operacji Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.

Do obowiązków położnej należą między innymi: podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych, zdejmowanie szwów, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza, wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych, płukanie pochwy, leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ, wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna, ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami

Opieka położnej nad kobietą w okresie menopauzy Menopauza to dla wielu kobiet czas specyficznych dolegliwości ginekologicznych i psychicznych. Do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania. Promocja zdrowia i profilaktyka W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą: edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety, poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu, poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia, poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią, kształtowanie postaw rodzicielskich, edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności, profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych, edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego - położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii, edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową, profilaktyka chorób wieku rozwojowego, edukacja w zakresie szczepień ochronnych. podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U.