Toll Free: +48 734 869 229 – Rejestracja | +48 795 420 605 – Położna Anna Wojtyla

Projekt Unijny 2017

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Z projektu skorzystało 1102 uczestników.

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom

TYTUŁ PROJEKTU:

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom

CELE I EFEKTY PROJEKTU:

Głównym celem podejmowanych działań jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, co przełoży się na poprawę opieki nad kobietą w ciąży. Celem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności pacjentek oraz ich partnerów w tematyce związanej z ciążą, połogiem i opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych tygodni ciąży, omawianych podczas trwania jednego cyklu zajęć szkoły rodzenia. W projekcie weźmie udział łącznie 1000 osób z grupy docelowej. Grupa docelowa do której skierowany jest projekt to: kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, od 20 tyg. ciąży fizjologicznej, pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych, partnerzy życiowi tychże kobiet (lub inne osoby je wspierające). Projekt realizowany będzie na terenie województwa śląskiego (Zawiercie, Myszków, Częstochowa, Katowice) w okresie od 01.02.2018r do 31.12.2020r.

Wniosek dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

NUMER NABORU: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.09.02.06-24-06HG/17-002
 
UMOWA: UDA-RPSL.09.02.06-24-06HG/17-00
 
Wartość całkowita 412 025,00 zł
Koszty kwalifikowane 412 025,00 zł
Dofinansowanie 383 183,25 zł 93,00%

Edukacja przedporodowa ma ogromne znaczenie dla przyszłych rodziców. Dla wielu z nich jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat porodu, połogu, opieki nad noworodkiem. Świadomość w tym zakresie zmniejsza lęki i niepokoje rodziców związane z ciążą, porodem i połogiem. Ułatwia im także aktywne uczestnictwo w porodzie i pewniejsze wejście w rolę rodziców.


 
UMOWA
UDA-RPSL.09.02.06-24-06HG/17-00
Wartość Projektu: “Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom”
412 025,00 PLN
Dofinansowanie Środki Unijne
350 221,25 PLN
Dofinansowanie Budżet Państwa
32 962,00 PLN
Wkład Własny
28 841,75 PLN

 

Juliamed Jest Realizatorem Programu Zdrowa Matka I Dziecko W Zakresie Edukacji Okołoporodowej W Ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa. 

Celem Szkoły Świadomego Rodzicielstwa jest prowadzenie edukacji okołoporodowej w sposób spójny z najnowszymi dokonaniami w dziedzinie opieki nad ciężarną oraz edukacja w kierunku przygotowania do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Kto Może Być Uczestnikiem Szkoły Świadomego Rodzicielstwa?

Do projektu przyjęte zostaną osoby z uwzględnieniem poniższych kryteriów.
 
  • liczba kobiet ciężarnych objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem wynosi 300 ciężarnych – w dniu rozpoczęcia szkolenia-tydzień ciąży > /= 20 (liczony od taty ostatniej miesiączki lub wyznaczony z USG)
  • 300 mężczyzn (osób towarzyszących ) z terenu województwa śląskiego
  • łączna liczba osób objętych wsparciem w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa – wartość docelowa 600
  • Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
  • Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego 
  • Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych 
  • Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych
Projekt zakończony 31.12.2020
z projektu skorzystało 1102 uczestników

 

OFERTA 

Każda ciężarna biorąca udział w szkoleniu w ramach programu Szkoły Rodzenia po zakończeniu projektu ma możliwość skorzystania z jednej bezpłatnej telefonicznej/online konsultacji/ w gabinecie położnej KONSULTACJI LAKTACYJNEJ w przypadku wystąpienia problemów z laktacją z położnymi
Anna Wojtyla – położna CDL
Martyna Mączka – położna CDL
Biały Angelika – położna CDL
Monika Selwet – położna CDL
Joanna Pelińska – położna CDL
Dominika Dworaczyk – położna CDL

codziennie od poniedziałku do soboty od 8 do 20
kontakt do koordynatora:
Anna Wojtyla
tel. 795-420-605

OFERTA  POPROJEKTOWA

Po zakończeniu projektu zgodnie z warunkami umowy w programie szkoły rodzenia może skorzystać w ciągu 2 lat od daty zakończenia 16 kobiet ciężarnych (liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu)


kontakt do koordynatora:
Anna Wojtyla
tel. 795-420-60