Toll Free: +48 734 869 229 – Rejestracja | +48 795 420 605 – Położna Anna Wojtyla

Projekt Unijny 2018

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom

TYTUŁ PROJEKTU:

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa – pomagamy przyszłym rodzicom

CELE I EFEKTY PROJEKTU:

Głównym celem podejmowanych działań jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, co przełoży się na poprawę opieki nad kobietą w ciąży. Celem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności pacjentek oraz ich partnerów w tematyce związanej z ciążą, połogiem i opieką nad dzieckiem, począwszy od wczesnych tygodni ciąży, omawianych podczas trwania jednego cyklu zajęć szkoły rodzenia. W projekcie

weźmie udział łącznie 1000 osób z grupy docelowej (500 ciężarnych oraz 500 osób towarzyszących).

Grupa docelowa do której skierowany jest projekt to: kobiety, mieszkanki województwa śląskiego, od 20 tyg. ciąży fizjologicznej, pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych, partnerzy życiowi tychże kobiet (lub inne osoby je wspierające).

Dodatkowo, celem utrzymania odpowiedniego standardu szkół świadomego rodzicielstwa, podmioty organizujące edukację ciężarnych wymagają działań szkoleniowych i edukacyjnych – co pozwoli podnieść jakość i fachowość realizowanych na co dzień działań. W ramach modułu przekrojowego planuje się przeszkolenie 9 osób, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia/umowy kontraktowej w NZOZ Juliamed.

Projekt realizowany będzie na terenie województwa śląskiego (Zawiercie, Myszków, Częstochowa, Katowice) w okresie od 01.02.2018r do 31.12.2020r

KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 412 025,00 zł

DOFINANSOWANIE: 383 183,25 zł 93,00%

Wniosek dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

NUMER NABORU: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17

NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.09.02.06-24-06HG/17-002

UMOWA: UDA-RPSL.09.02.06-24-06HG/17-00

Juliamed jest realizatorem Programu Zdrowa Matka i Dziecko w zakresie edukacji okołoporodowej w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa. 

Do projektu przyjęte zostaną osoby z uwzględnieniem poniższych kryteriów.
 
  • liczba kobiet ciężarnych objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem wynosi 500 ciężarnych – w dniu rozpoczęcia szkolenia-tydzień ciąży > /= 20 (liczony od taty ostatniej miesiączki lub wyznaczony z USG)
  • 500 mężczyzn (osób towarzyszących ) z terenu województwa śląskiego
  • łączna liczba osób objętych wsparciem w ramach Szkoły Świadomego Rodzicielstwa – wartość docelowa 1000
  • Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
  • Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego 
  • Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych 
  • Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych

NABÓR TRWA, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zadzwoń: 734-869-229
czas trwania projektu 2018.02.01 do 2020.12.31

>>TU POBIERZ REGULAMIN .ODT<<

>>TU POBIERZ REGULMIN .PDF<<

>>POBIERZ OFERTĘ DLA WNIOSKODAWCE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU<<